1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4

 ข้อมูลทั่วไป .-

 หน่วยงานภายใน .-

 หน่วยงานต้นสังกัด .-

 โรงเรียนเครือข่าย .-
  ข้อมูลทั่วไป - ทำเนียบผู้บริหาร .-
นายวรพจน์  มะลิวัลย์ พ.ศ. 2513 - 2517

 

นายชุบ  วงษ์นรา พ.ศ.2517 - 2519

 

นายสาคร  เชิดชู พ.ศ.2519 - 2532

 

นายสำเนียง  พาแพง พ.ศ.2532 - 2535

 

นายสุรพงศ์  ซื่อตรง พ.ศ.2535 - 2539

 

นายประกฤติ  เอี่ยมสกุล พ.ศ.2539 - 2544

 

นายประยุทธ  วรรณบุตร พ.ศ.2544 - 2545

 

นายสุพล  พรหมประเสริฐ พ.ศ.2545 - 2551