ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
116 ด.ญ.ณันทิชา บัวขจร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
115 ด.ญ.อรอินทุ์ แสงใส ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
114 ด.ญ.กัลยากร ปะราชิโก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 23 มี.ค. 64
113 ด.ช.ณัฐนนท์ ถาวรเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
112 ด.ญ.เด็กหญิง ภารดี มั่นเหมาะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 23 มี.ค. 64
111 ด.ญ.ปรางทิพย์ หิรัญถาวร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
110 ด.ช.ภานุวัฒน์ วงษ์เศษ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์วิทยา 23 มี.ค. 64
109 ด.ญ.สุภาภรณ์ ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดบางปรัง 23 มี.ค. 64
108 ด.ช.ปัณณพัฒน์ ถิรกาญจน์ธนกิจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program วัดท่าทราย 23 มี.ค. 64
107 ด.ช.สิรวิชญ์ เพชรประไพ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
106 ด.ญ.พัทธ์ธีรา เจียมศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 23 มี.ค. 64
105 ด.ญ.เฮงบค ลี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาริกา 23 มี.ค. 64
104 ด.ช.ธีรภัทร เขียวคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดดอนยอ 23 มี.ค. 64
103 ด.ช.อมรวัฒน์ คณะพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดสุตธรรมาราม 23 มี.ค. 64
102 ด.ญ.วิศรุดา บำรุงจิตต์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
101 ด.ญ.กฤตาภรณ์ เกียรติวิชัยงาม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 23 มี.ค. 64
100 ด.ช.กรวิชญ์ อินแป้น ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อรุณประดิษฐเพชรบุรี 23 มี.ค. 64
99 ด.ญ.ศศิธร ธัญญสมบูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) 23 มี.ค. 64
98 ด.ญ.ชัญญานุช ธนเดชดำรงค์สุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มศว.องครักษ์ 23 มี.ค. 64
97 ด.ช.พชร วงษ์สอาด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดาวทองวิทยาลัย 23 มี.ค. 64
96 ด.ญ.ภานรินทร์ วัชราธรสุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 มี.ค. 64
95 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ สว่างทิพพาภรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ถาวรนิมิต 23 มี.ค. 64
94 ด.ช.ณฐนนท์ ทองศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
93 ด.ช.ธีรดนย์ สะบู่ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
92 ด.ญ.ปิยาพัชร ตันหยง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program มาลาสวรรค์พิทยา 22 มี.ค. 64
91 ด.ญ.ธารีรัตน์ พุทธสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
90 ด.ช.ธีทัต ลิ่มพิทักษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program Saint John Marry International 22 มี.ค. 64
89 ด.ญ.พิมพ์พิศา ดำรงค์สกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
88 ด.ช.รัฐนันท์ ชูเกียรติศิริ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 22 มี.ค. 64
87 ด.ญ.ณัฐกัญญาภัค สิทธิประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองใหม่ชลบุรี 22 มี.ค. 64
86 ด.ญ.ณปภา แสงเนตร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
85 ด.ญ.ด.ญ.นงนภัส กล่ำแสง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบานครนายก 22 มี.ค. 64
84 ด.ช.เพชรรัตน์ ถึงรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
83 ด.ญ.อริษา สุวานิโช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
82 ด.ญ.ชุติมา ภู่โต๊ะยา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดบางปรัง 22 มี.ค. 64
81 ด.ญ.กัลยกร เศรษฐโชดึก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
80 ด.ญ.นวพรรษสิริ กันเอี่ยม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ดาวทองวิทยาลัย 22 มี.ค. 64
79 ด.ช.เหมันต์ อิ่มพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม กลั่นวิทยา 22 มี.ค. 64
78 ด.ช.นิติพัฒน์ ภิญชวนิชย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
77 ด.ช.ธนวุฒิ สุขประสงค์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสรรค์พิทยา 22 มี.ค. 64
76 ด.ช.จตุพงษ์ แช่มเมืองปัก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
75 ด.ญ.พิสชา ปฐมพรพงศ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
74 ด.ช.พิตตินันท์ เปรมกระสินธุ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล๑ วัดศรีเมือง 22 มี.ค. 64
73 ด.ช.มารุดิศ สังสะโอภาส ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
72 ด.ญ.กฤตญาดา บุตรดีภักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โชคชัย 22 มี.ค. 64
71 ด.ญ.ณรัชยา ระงับทุกข์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
70 ด.ญ.ณธิดา สาธร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานค 22 มี.ค. 64
69 ด.ญ.วิรัลพัชร์ เป้าทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
68 ด.ญ.กุศลิน เจริญพร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 22 มี.ค. 64
67 ด.ญ.โสภิดา จรหนู ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองนครนายก (ศรีประชานค 22 มี.ค. 64
66 ด.ช.ตั้งใจ โพธิ์วงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 มี.ค. 64
65 ด.ช.อภินันท์ ดอนอินทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 22 มี.ค. 64
64 ด.ญ.ณัฐวรรณ นาคฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รร.อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
63 ด.ญ.นพกานต์ ยังมี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
62 ด.ช.นิธิวิทย์ รตนเขียวปาน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
61 ด.ช.ธนพงศ์ ทับน้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
60 ด.ญ.อภิ๋ษฎา บัวเจิรญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
59 ด.ญ.ณัฏฐณิชา ขจร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
58 ด.ช.กตัญญู วารวิจิตร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 21 มี.ค. 64
57 ด.ญ.ณัฐภัทร์ชนก ฤทธิ์ธนาหิรัญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 มี.ค. 64
56 ด.ช.สิทธิโชค เทวี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดโพธิ์ 21 มี.ค. 64
55 ด.ช.กวินภพ ฟ้าหทัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program วัดกุดตะเคียน 21 มี.ค. 64
54 ด.ญ.กุลธิดา แสนโคตร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 21 มี.ค. 64
53 ด.ญ.กัญญาภัทร ศรีสด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
52 ด.ญ.พลอยนภัส ราษฎร์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
51 ด.ญ.พีรญา ไต่เมฆ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
50 ด.ช.ธนชัย ธงชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ดาวทองวิทยาลัย 20 มี.ค. 64
49 ด.ญ.ศุทธินี สุขมณี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
48 ด.ญ.ณิชากร สมนึกเจริญสุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
47 ด.ช.พีรวุฒิ วัยวัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์ 20 มี.ค. 64
46 ด.ญ.ธัญญนันน์ นิธิเนตติกานนท์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
45 ด.ญ.มาลินี เม่นน้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
44 ด.ช.เตชินท์ พยัคฆา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
43 ด.ญ.กัญญาวีร์ พุคคะโต ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
42 ด.ญ.เปมิกา รักธรรม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
41 ด.ช.อชิรวิชญ์ บูรณศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
40 ด.ญ.พัฒน์นรี เหลือจ้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
39 ด.ญ.สุวิชญา สมรอบรู้ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 20 มี.ค. 64
38 ด.ช.กล้าภวิษย์ เเว่นรัมย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
37 ด.ญ.กรกัญญา อ่วมเจียกเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 20 มี.ค. 64
36 ด.ช.ศรัณย์พัทธ์ เมืองคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
35 ด.ญ.พลอยชมพู ลาวชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนคร 20 มี.ค. 64
34 ด.ญ.บุณณดา โพธิ์ศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
33 ด.ช.ศุภกร นุชธิสาร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 มี.ค. 64
32 ด.ญ.อักษราภัค เจริญสถิตโชค ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สารสาสน์วิเทศรังสิต 19 มี.ค. 64
31 ด.ญ.ธมนวรรณ หุดากร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
30 ด.ช.ศักดิ์ชัย แก้วกิจจา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 19 มี.ค. 64
29 ด.ญ.สาริศา เดชะกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
28 ด.ญ.ภิญญดา ตินตะโมระ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
27 ด.ช.นภนต์ ดีเส็ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
26 ด.ช.สิทธินนท์ อารีวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 19 มี.ค. 64
25 ด.ญ.ศุภมาส มีมั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
24 ด.ญ.ทักษพร บุญครอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบานครนายก 19 มี.ค. 64
23 ด.ญ.อชิรญา อิงอุดมนุกูล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
22 ด.ญ.รสนพรรณ สง่ารัตนพิมาน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
21 ด.ญ.ชุติกาญจน์ บุรษนันทน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
20 ด.ญ.อรัญญา ริมสมุทร์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หนองทองทราย 19 มี.ค. 64
19 ด.ช.ชวกร สุขวิเศษ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
18 ด.ช.โรจนศักดิ์ มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64
17 ด.ญ.วลัยลักษณ์ พร้อมพานิชย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 มี.ค. 64