ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
46 น.ส.ศิริกัลยา ปล้องทอง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
45 นายพศิน ตระกูลวารี ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คริสตสงเคราะห์ 23 มี.ค. 64
44 ด.ญ.ชุติมา คงสืบชาติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยป 23 มี.ค. 64
43 น.ส.เมทินี กองจันดา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
42 ด.ช.ชานน พรหมสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
41 ด.ญ.อารดา สุขเสนา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
40 ด.ญ.ชนัฎดา ปงใจ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
39 ด.ญ.ชนมณี ขำบัณฑิตย์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
38 น.ส.กัญญาภัค แจ้งประดิษฐ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
37 นายธีรศักดิ์ สอนพ่วง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
36 ด.ญ.รมณียา กิติทรัพย์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
35 ด.ญ.จิตราภรณ์ โดยอาษา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
34 นายวิวัฒน์ชัย มีธันญากรณ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 มี.ค. 64
33 น.ส.พุทธสุดา ยะกัณฐะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 มี.ค. 64
32 ด.ญ.ปวันรัตน์ คำเสม ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัมพรไพศาล 22 มี.ค. 64
31 น.ส.ณฐมนฑ์ กาฬแก้ว ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 22 มี.ค. 64
30 น.ส.ณัฐกมล สมพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 มี.ค. 64
29 ด.ญ.นัฐสุดา มากทรัพย์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 มี.ค. 64
28 น.ส.ณัฐวรรณ บุญเรือง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สุวรรณประสิทธิ์ 22 มี.ค. 64
27 ด.ช.สุรเดช ดวงจิตร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 22 มี.ค. 64
26 นายจิรายุ เยียระยงค์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดคีรีวัน 22 มี.ค. 64
25 น.ส.สุขฤทัย สาทวงษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 มี.ค. 64
24 นายนิติพงศ์ คำมานพ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปิยชาติพัฒนาในพระราชูถัมภ์ฯ 21 มี.ค. 64
23 นายอาทินันต์ อนุรักษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 มี.ค. 64
22 นายสิปปกร สามเตี้ย ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 มี.ค. 64
21 ด.ญ.ปทุมมาศ ญาณวุฒิโท ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 มี.ค. 64
20 ด.ญ.กัญญาพัชร เพ็ชรรัก ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 มี.ค. 64
19 น.ส.นันทิกาณต์ บ่อแก้ว ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 20 มี.ค. 64
18 ด.ญ.กตวรรณ วรทัต ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 มี.ค. 64
17 ด.ญ.นารีรัตน์ สังข์ทอง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 มี.ค. 64
16 นายภูผา ศรีอาวุธ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 20 มี.ค. 64
15 นายกันทรากร คำเสนาะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 มี.ค. 64
14 นายปณิธาน เรียงศรีเจริญพร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
13 ด.ญ.พันธิสา นารอด ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มศว องครักษ์ 19 มี.ค. 64
12 น.ส.ปุญชรัสมิ์ ยอดแก้ว ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
11 นายณัฐนนท์ เพาะบุญ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คริสต์สงเคราะห์ 19 มี.ค. 64
10 นายพิธิวัฒน์ ไทมโนธรรม ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สารสาสน์วิเทศรังสิต 19 มี.ค. 64
9 น.ส.สุประวีณ์ วนิชอาภาพรรณ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
8 ด.ช.ภาดา จารุวังสันติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
7 น.ส.ปทิตตา เจิมงามพริ้ง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
6 น.ส.ชญาภา เปล่งศรียศภัทร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
5 นายพงศ์ภาวี สมอาษา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูป 19 มี.ค. 64
4 นายณรงค์ศักดิ์ มณีกระจ่าง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
3 น.ส.อนัญญา เข็มมลฑา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
2 นายคณิน กลัดสันเทียะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 มี.ค. 64
1 นายชิษณุชา อบมาลี ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มศว องครักษ์ 19 มี.ค. 64