โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

ระดับช่วงชั้นที่3  (ม.1 – 3 )  สาระพื้นฐาน

ระดับชั้น

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวนหน่วยการเรียน

ม. 1
ม. 2
ม. 3

ศิลปะ 1
ศิลปะ 2
ศิลปะ 3

ศ 31101
ศ 31102
ศ 31103

1
1
1


ระดับช่วงชั้นที่3  (ม.1 – 3 )  สาระเพิ่มเติม

ระดับชั้น

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวนหน่วยการเรียน

ม. 1

ม.2

 

ม.3

องค์ประกอบศิลป์
      ดนตรีสากล 1
      จิตรกรรม 1
      ดนตรีสากล 2
      นาฏศิลป์ไทย
      จิตรกรรม 2
      ศิลปะไทย
      ดนตรีสากล 3

ศ30201
ศ30211
ศ30202
ศ30212
ศ30221
ศ30203
ศ30204
ศ30213

2
2
2
2
2
2
2
2


ระดับช่วงชั้นที่4  (ม.4 – 6 )  สาระพื้นฐาน

 

ระดับชั้น

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวนหน่วย

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวนหน่วย

ม. 4
ม. 5
ม. 6

ศิลปะ1ศิลปะ1
-

ศ 41101
ศ42103
-

1
1
-

ศิลปะ1ศิลปะ1
-

ศ41102
ศ42104
-

1
1
-


ระดับช่วงชั้นที่4  (ม.4 – 6 )  สาระเพิ่มเติม
1  รายวิชา จิตรกรรม

ระดับชั้น

รายวิชา

รหัสวิชา

จำนวนหน่วย

  ม. 4
 ม. 6

วาดเส้น
จิตรกรรม
เขียนป้ายโฆษณา

ศ40201
ศ40202
ศ40203

1
1
1

Home | บุคลากร | โครงสร้าง | ผลงาน/กิจกรรม | ห้องเรียน Online | Website เกี่ยวกับศิลปะ

:: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ :: โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ::