เกี่ยวกับโรงเรียน
การบริหารงาน
คำสั่งโรงเรียน
นิทรรศการห้องสมุด
ห้องสมุด
ระเบียบ
บริการ
ภาคผนวก
 
นิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550

  วัตถุประสงค์โครงการ 
  
   
พัฒนานักเรียนสู่ความเป็นเลิศและอัจฉริยภาพและพัฒนานักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดของการดำเนินงาน


งานห้องสมุดได้ร่วมมือกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัด และความสนใจประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้


นิทรรศการ

- นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง
- นิทรรศการหนังสือซีไรต์
- นิทรรศการโลกร้อน
- นิทรรศการศิลปินแห่งชาติ
- นิทรรศการแนะนำหนังสือโดยนักเรียน
- นิทรรศการนักเขียนพบนักอ่าน


กิจกรรมการแข่งขัน


- แข่งขันกิจกรรมส่งเสริมการอ่านพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
- แข่งขันการเปิดพจนานุกรมอังกฤษ แข่งขันการเปิดพจนานุกรมไทย แข่งขันการประกวดหนังสือทำมือ
- แข่งขันการประดิษฐ์ที่คั่นหนังสือ แข่งขันการแต่งนิทานจากรูปภาพที่กำหนดให้
- แข่งขันการประกวดเขียนคำขวัญห้องสมุด แข่งขันการประกวดวาดภาพห้องสมุดในฝัน
- แข่งขันการประกวดร้องคาราโอเกะ


ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม วันที่ 3 – 7 กันยายน 2550
สถานที่ดำเนินการ              ห้องสมุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
งบประมาณที่ใช้                  2,201 บาท

 
 
บรรยากาศงานนิทรรศการสัปดาห์ห้องสมุด
 
หน้า 1 | 2
 

  

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ข1-330 ถนนสุวรรณศร
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
Tel. 037-311255  Fax. 037-311254