สพฐ. ประกาศเลื่อนการทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ (TEPE Online) สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 จนกว่าจะมีการกำหนดใหม่อีกครั้ง
WebMaster  - 27 มี.ค.2560  
คู่มือทดสอบมาตรฐานความรู้ออนไลน์ (TEPE Online) สำหรับครูวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ในวันที่ 22 เมษายน 2560 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารนาครส่ำ ชั้น 4
WebMaster  - 19 มี.ค.2560  
 ueg2071utb.pdf  idc5013btp.pdf
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ประจำปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 10 มี.ค.2560  
 uec2637azo.pdf
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกาษปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 10 มี.ค.2560  
 ngj8806gfx. 4-
ประกาศผลสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 10 มี.ค.2560  
 lou1274hou.1-6
ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง ระเบียบการรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
สุชิรา  - 13 ม.ค.2560  
 tos7036lyy.pdf  sbt2997alv.4 .
 tse3659mpa.pdf
ประกาศ การรับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- English Program ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
- ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สุชิรา  - 13 ม.ค.2560  
 cbq3920hss.pdf
การประชุมวีดีโอ Conference เรื่อง การประเมินครูวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 3 (ม.1 - 3) วันที่ 31 ต.ค. 59
(ที่มา: http://www.obec.go.th/documents/75381)   
WebMaster  - 05 พ.ย.2559  
 cia2457phk.ppt
Page :  1