มอก. คืออะไร

สมอ. คือใคร

1.ถามว่า : สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มีหน้าที่อะไร
ตอบ :  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือ เรียกย่อ ๆ ว่า “สมอ.” เป็นสถาบันมาตรฐานแห่งชาติของประเทศไทย ีหน้าที่ในการดำเนินงานด้านการมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรม และการค้าของประเทศสามารถแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมกับการคุ้มครองความปลอดภัยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 

2.การเลือกซื้อสินค้า ถ้าจะให้มั่นใจว่าเป็นของดีมีคุณภาพ จะมีเครื่องหมายอะไรรับรอง
ตอบ : เครื่องหมาย มอก. หรือเรียกชื่อเต็ม ๆ ว่า “เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม” เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่าสินค้านั้นมีคุณภาพดี ได้มาตรฐาน ปลอดภัยในการใช้งาน โดยสินค้าที่แสดงเครื่องหมาย มอก. จะมีทั้งแบบที่กฎหมาย “บังคับ” ว่าสินค้านั้นต้องผ่านการรับรองมาตรฐาน กับแบบที่ “ไม่บังคับ” คือผู้ผลิตมั่นใจในคุณภาพของสินค้า จึงนำสินค้ามาขอรับการรับรองโดยสมัครใจ

 

3. อยากจะทราบว่าผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดมีบริษัทใดได้รับรองเครื่องหมาย มอก. บ้าง
จะทราบได้อย่างไร
ตอบ : การค้นหาสามารถทำได้ง่ายโดยเข้าไปในเว็บไซต์ สมอ. และเลือกเมนูคู่มือผู้ซื้อ
ซึ่งเป็นแหล่งรวมฐานข้อมูลรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมประกาศกำหนดแล้ว รายชื่อผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีผู้ได้รับใบอนุญาต
รายชื่อผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ และรายชื่อผู้ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ มอก.- ISO 9000 พร้อมที่อยู่ โดยให้การบริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งผู้ใช้ค้นหาผลิตภัณฑ์ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว

 

4.เครื่องหมาย มอก. ต่างจากเครื่องหมาย อย. อย่างไร
ตอบ :
1. การกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อย. จะเน้นผลิตภัณฑ์สุขภาพ ได้แก่
อาหาร ยา เครื่องสำอาง วัตถุอันตราย ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
เครื่องมือแพทย์ ส่วน มอก. จะครอบคุลมสินค้าอุตสาหกรรมทุกประเภท
รวมทั้งผลิตภัณฑ์อาหารด้วย 2. การรับรอง เครื่องหมาย อย.
คือการควบคุมดูแล โดยบังคับให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าต้องยื่นขอรับการรับรอง
 ส่วนเครื่องหมาย มอก. ผู้ผลิตสามารถขอใช้ได้โดยสมัครใจ มีบังคับเพียง
77 ผลิตภัณฑ์ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน 3.
การแสดงเครื่องหมาย อย. จะใช้อักษร อย. ทับเลขที่ทะเบียน ส่วนการ
แสดงเครื่องหมาย มอก. จะอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 5 แบบ คือ
เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป เครื่องหมายมาตรฐานบังคับ เครื่องหมายมาตรฐาน
เฉพาะด้านความปลอดภัย เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม และ
 เครื่องหมายมาตรฐานเฉพาะด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็ก
ไฟฟ้าตามแต่ละประเภท ของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

 

5.หมายเลข มอก. ที่ติดอยู่บนตัวผลิตภัณฑ์ มีความหมายว่าอย่างไร
ตอบ : หมายเลข มอก. คือ หมายเลขที่กำหนดขึ้นเพื่อระบุลำดับที่ของการออก
มาตรฐานและปีที่ประกาศเป็นมาตรฐาน จะระบุอยู่บนตัวสินค้า ซึ่งปัจจุบัน สมอ.
 กำหนดออกมา 5 แบบ ตัวอย่างเช่น เครื่องหมายมาตรฐานทั่วไป ด้านล่างมีตัว
หนังสือ มอก. 3-2546 หมายความว่า 3 คือ ลำดับที่ใช้ในการออกเลข มอก.
ส่วน 2526 คือ ปี พ.ศ. ที่ออกเลข มอก. ซึ่งเอาไว้ยืนยันและสามารถตรวจสอบ
ได้ว่าจริงหรือปลอม