ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
168 น.ส.ธัญชนก มีชูนึก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสตสงเคราะห์ 13 มี.ค. 67
167 น.ส.สุภาพร หมั่นทองหลาง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
166 นายพีรวิชญ์ ผาสีดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
165 ด.ญ.พรพิมล เทพชุมพร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
164 ด.ช.ภัทรกร พงศ์สะอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
163 ด.ช.ภวินท์ บัวครุฑ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
162 น.ส.นริศรัญญ์ จำปาละ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
161 น.ส.สาธิ ชมเชย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
160 ด.ญ.สาวิตรี จันทรานนท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
159 นายศักดิธัช ผ่องศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
158 ด.ช.คณัส ตาลสิทธิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
157 ด.ช.ธีร์ธวัช บุษราคัมวดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
156 น.ส.ชนาทิป สามะศิริ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
155 น.ส.รมิดา ใจผ่อง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
154 ด.ช.เกรียงเดช ทรงหอม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรน์ 13 มี.ค. 67
153 น.ส.สุณัฐชา พวงสมบัติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 13 มี.ค. 67
152 น.ส.ศรัณยา ผลบูรณ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มารีวิทย์บ่อวิน 13 มี.ค. 67
151 นายขันติพงศ์ จารุวังสันติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม Josephupathamschool 13 มี.ค. 67
150 น.ส.ภัทรวดี เหรียญทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชิตใจชื่น 13 มี.ค. 67
149 น.ส.ธัญรัต อินวอน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
148 นายพีรวิชญ์ เกิดเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
147 ด.ญ.วรัทยา สินศิริ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
146 น.ส.ปภัสราภร เสนัง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
145 นายชยพัทธ์ จินเต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเข็มทอง 13 มี.ค. 67
144 ด.ช.กิตติศักดิ์ อวิรุทธพาณิชย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 67
143 น.ส.ปานอุษา คำชมภู ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
142 น.ส.อาทิตยา พันธ์ชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 67
141 ด.ญ.กฤญาภา ตั้งตระกูลภักดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลี 12 มี.ค. 67
140 น.ส.กรชนก สิทธิพล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
139 ด.ช.ญาณวุฒิ เขียวชอุ่ม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
138 นายปณิธาน จันทร์ขาว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) มาลาสวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 67
137 น.ส.พรสวรรค์ นาเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 67
136 น.ส.วราภรณ์ แจงมุ้ย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดหนองทองทราย 12 มี.ค. 67
135 น.ส.สุภาภรณ์ ประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
134 นายภัทร สิงห์กวาง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
133 น.ส.กรกัญญา อ่วมเจียกเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
132 ด.ญ.ศรัณรัชฒ์ พงศ์พิสุทธิโกศล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 12 มี.ค. 67
131 ด.ช.อชิตพล วงศ์สุวรรณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
130 น.ส.นางสาวชลธิชา ศรีอมร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวม 12 มี.ค. 67
129 ด.ญ.ธิดาภา นันทะเสน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
128 นายพัทธนันท์ สุวนิตย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 67
127 น.ส.อรัญญา มณีโชติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดศรีจุฬา 12 มี.ค. 67
126 น.ส.เบญญาภา ลาเลิศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
125 น.ส.จันทรา เขียนทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน วัดศรีจุฬา 12 มี.ค. 67
124 นายธนิก จันทร์ทรากรณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
123 ด.ช.บดินร์ มุทะระพัฒน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา คริสตสงเคราะห์ 12 มี.ค. 67
122 นายศรุต สัตยดิษฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เซนต์เทเรซา 12 มี.ค. 67
121 ด.ช.กิตติคุณ จิตต์ประสงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
120 นายอภิชาติ หนองตะไกร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 67
119 น.ส.กชมน หลาบคำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปทุมรัตต์พิทยาคม 12 มี.ค. 67
118 น.ส.อัจฉราพร พรหมมินทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านนา"นายกพิทยากร" 12 มี.ค. 67
117 ด.ช.พีรพัฒน์ เอี่ยมสอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 67
116 นายจิรพงศ์ หอมเกษร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 67
115 ด.ช.ณัฐวัชต์ กุลสุทธิ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสคสงเคราะห์ 11 มี.ค. 67
114 ด.ญ.ธัญกร รอดทองดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ยอเซฟอุปถัมภ์หนองรี 11 มี.ค. 67
113 ด.ญ.จินดาพร อู่อรุณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 67
112 ด.ช.นิธิวิทย์ รตนเขียวปาน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
111 น.ส.ปิยะภัทร เกตุบรรจง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 67
110 ด.ช.ธนาธิป มานา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านบุ่งเข้ 11 มี.ค. 67
109 ด.ญ.เด็กหญิง สุภัชชา ปิติกุลธรรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 67
108 ด.ช.ธันวา บุปผาชาติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
107 น.ส.พนิดา เกิดผล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เซนต์โยเซฟระยอง 11 มี.ค. 67
106 ด.ช.สุข สุกใส ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) กาญจนาภิเษกวิทยาลัย 11 มี.ค. 67
105 นายปัณณพัฒน์ ถิรกาญจน์ธนกิจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
104 ด.ช.กุลธวัช คชรัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) ปากช่อง 11 มี.ค. 67
103 ด.ช.กฤษฎา ปรีเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
102 นายอชิรวิทย์ ศรีกระหวัน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) วัดห้วยจรเข้วิทยาคม 11 มี.ค. 67
101 นายกล้าดิลก พนม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) มาเรียลัย 11 มี.ค. 67
100 ด.ช.สิรดนัย แก้วเกิด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
99 นายกิตติศักดิ์ อินทรัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 67
98 ด.ช.ณัฐดนัย บำรุงโรจน์สกูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 11 มี.ค. 67
97 นายอภิชัย จันทร์ก๊ก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 67
96 นายกิตติ วัฒนาเกษมโชค ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 67
95 ด.ญ.ชาลิสา ลิ้มเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 67
94 น.ส.ชนาพร คงเกิด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศรีจุฬา 11 มี.ค. 67
93 นายธนโชติ ภักดีพงศ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 67
92 น.ส.ตุ๊กตา ศรีสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 67
91 นายจิรภัทร หอมเกษร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงคริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 67
90 น.ส.ศศิภา ทองชั่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภูเรือวิทยา 10 มี.ค. 67
89 น.ส.รัตนาวดี พุทธรสุ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 10 มี.ค. 67
88 นายชนาธิป สุนทรชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ศีขรภูมิพิสัย 10 มี.ค. 67
87 น.ส.ภัคธีมา ปานสาคร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 67
86 นายภูมิรพี คำมูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) ประถมปรีดาภรณ์ 10 มี.ค. 67
85 นายกันตินันท์ จิ้วศรีอุดมกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 10 มี.ค. 67
84 ด.ญ.วรกัญญา ซื่อขิ่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา ถาวรานุกูล 10 มี.ค. 67
83 น.ส.ศุภสุตา ละออง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 67
82 น.ส.พัชราภา จั่นถลา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณื 10 มี.ค. 67
81 ด.ช.กวินภพ ฟ้าหทัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 67
80 นายปรียะปัณณ์ ชูแก้ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง 10 มี.ค. 67
79 น.ส.ธีราภรณ์ แก่นศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 10 มี.ค. 67
78 น.ส.ฉัตรฎากร ประทุมมี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 10 มี.ค. 67
77 ด.ช.การัณย์ เวชภู ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3บ้านตํ่าบุญศิริ 10 มี.ค. 67
76 ด.ช.ชินวุฒิ คำเวียงจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 67
75 นายกันตพงศ์ ฤาชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 67
74 น.ส.อรนาวี แก้วเหล็ก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชว 10 มี.ค. 67
73 น.ส.เกวลิน จวนเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 67
72 น.ส.เปมิกา ประสังคะเต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 67
71 ด.ช.โรจนศักดิ์ มั่งคั่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 67
70 น.ส.ปาริชาติ ชุ่มกลิ่น ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 10 มี.ค. 67
69 น.ส.ศิริพร สว่างแก้ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
68 ด.ช.เอกรินทร์ ทุมดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
67 นายพัชรพล พูลสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
66 น.ส.ธิติการณ์ มีประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
65 น.ส.สิรีธร อรรถารักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา 9 มี.ค. 67
64 ด.ช.จักรกฤษณ์ แกล้วกล้า ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
63 นายยูจิน ยี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
62 น.ส.เพ็ญพิชชา เอี่ยมอ่อนตา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล ๓ บ้านตํ่าบุญศิริ 9 มี.ค. 67
61 น.ส.ปรียาภา ใจมาลา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล ๑ (บ้านเก่า) 9 มี.ค. 67
60 น.ส.พิชชา วรรักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
59 ด.ช.ธนพล อาษาคง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
58 ด.ญ.ชลธิชา พูลสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
57 น.ส.ณัฐพร เปรมปรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านนา“นายกพิทยากร” 9 มี.ค. 67
56 ด.ญ.ณัฐนิชา ปิยสังคม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
55 ด.ญ.พรวิจิตร มณีมาตร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
54 ด.ญ.ด.ญ.ธีราพร บุญชิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
53 น.ส.กันยากร สัมพันธ์รัตนชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านนานายกพิทยากร 9 มี.ค. 67
52 น.ส.พาขวัญ คำสาลี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 67
51 น.ส.เกศรินทร์ คำมงคล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
50 น.ส.วิมลรัตน์ งามใบศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
49 ด.ญ.เบญจวรรณ สุวานิโช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
48 น.ส.วิมลรัตน์ ไชโย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
47 ด.ช.ธนโชติ มุ่งมงคล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 9 มี.ค. 67
46 นายชนะชน บุราณรักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
45 น.ส.ธัญญเรศ คล้ายจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
44 น.ส.ชาริณี นุ่มพูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
43 นายอมรเทพ อินทร์ทิม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
42 น.ส.อลิสา คงทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นคนนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
41 ด.ช.รชต ชมดารา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 9 มี.ค. 67
40 ด.ญ.ณัฐธนารีย์ เลิศณรงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านนานายกพิทยากร 9 มี.ค. 67
39 นายเมธา ล่านาลาว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
38 นายสรพล เชยชอบ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
37 ด.ญ.ชญานิน แสงดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
36 ด.ญ.เรือนแก้ว สืบชาติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
35 นายทัตธน นันทโกวัฒน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
34 ด.ญ.สิรินยาภรณ์ นาคสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
33 นายนาย วรยุทธ บัวใหญ่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
32 นายวงกต ภูมิเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
31 น.ส.อุมาพร บุญช่วย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 9 มี.ค. 67
30 นายภพภา พบสมัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
29 น.ส.ณัฏฐ์ยา หิรัณย์ศุภชาต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
28 ด.ญ.ศุจินทรา ตั้นสกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
27 น.ส.อภัสรา สมบัติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
26 นายจักราช ทองหรี่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
25 น.ส.สุวภัทร ศรีสุขภู่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
24 นายกวินท์ พูลศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
23 น.ส.สุรารักษ์ เล็กเนตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
22 ด.ช.ศักดิ์สิทธิ์ ปานประทีป ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
21 น.ส.กัลญญ์กุลณัช ส่งศักดิ์ชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
20 น.ส.ฐิติกานต์ พรมศร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
19 นายจิรภัทร ใบทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 67
18 นายวุฒิชัย ม่วงเขาแดง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาริกา 9 มี.ค. 67
17 น.ส.ณณัฐ มณีรัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 67
16 ด.ญ.อริญชยา ทองเที่ยง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 14 ก.พ. 67
15 นายรัฐนันท์ ชูเกียรติศิริ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 14 ก.พ. 67
14 น.ส.ณปภา เเสงเนตร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 14 ก.พ. 67
13 น.ส.กมลรัตน์ พุทธศัย ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 13 ก.พ. 67
12 น.ส.ปพิชญา จองอาษา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 13 ก.พ. 67
11 น.ส.เบญญาสิริ ศรีมุก ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 13 ก.พ. 67
10 น.ส.เปมิกา รักธรรม ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 13 ก.พ. 67
9 นายเหมันต์ อิ่มพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 13 ก.พ. 67
8 น.ส.ชุติกาญจน์ บุรุษนันทน์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 13 ก.พ. 67
7 ด.ญ.บุษราณี วัฒนะพรรณิภา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 12 ก.พ. 67
6 น.ส.ภริณ ธนาวัชรชัยกร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 11 ก.พ. 67
5 น.ส.อภิณญา ศรีจรัส ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สันติราษฎร์วิทยาลัย 11 ก.พ. 67
4 น.ส.กฤตญาดา บุตรดีภักดิ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
3 นายอานนทวัฒน์ ก้าวหน้าชัยมงคล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำเร็จวิทยา 10 ก.พ. 67
2 น.ส.สพิชญา เดชสนอง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คริสตสงเคราะห์ 10 ก.พ. 67
1 น.ส.ณลินรดารัตน์ นิลมงคล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 10 ก.พ. 67