ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
595 ด.ญ.ชลธิชา บุตศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 13 มี.ค. 67
594 ด.ญ.ชนากานต์ เจริญคง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 67
593 ด.ช.พัชรพล ภูครองพลอย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 67
592 ด.ญ.กุลนัดดา ม่วงเขาแดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 67
591 ด.ช.เอกอมร เฟื่องนิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 67
590 ด.ช.ชัยยนันทน์ บรรลือทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังไทร 13 มี.ค. 67
589 ด.ญ.ธนิษฐา อ่อนจ้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 67
588 ด.ช.พายุ บุญขุน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 13 มี.ค. 67
587 ด.ช.ธายุกร ดาแพง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 13 มี.ค. 67
586 ด.ช.สถาพร แดงโสภา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 67
585 ด.ช.พิชญ์พงศ์ จิตรศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 67
584 ด.ญ.อิสริญาภรณ์ แซ่แต้ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก (วัดวังกระโ 13 มี.ค. 67
583 ด.ช.เด็กชายรพีพัฒน์ น่วมประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 13 มี.ค. 67
582 ด.ช.ธนกฤต วุฒิโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 13 มี.ค. 67
581 ด.ญ.รุ้งรวี บุตรศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 12 มี.ค. 67
580 ด.ญ.พิมพ์มาดา เสนคราม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 67
579 ด.ญ.พิมพ์นารา เสนคราม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 67
578 ด.ช.ภูมิพันธุ์ ทวีพูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 12 มี.ค. 67
577 ด.ญ.ภวิภา ชวนรัมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ไทยรัฐวิทยา ๗๓ (วัดบ้านพร้าว) 12 มี.ค. 67
576 ด.ช.ขบวนทอง ดอกจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 67
575 ด.ช.นวัฒกรณ์ ฝอยทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 12 มี.ค. 67
574 ด.ช.พรเทพ สอนสืบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 12 มี.ค. 67
573 ด.ญ.ชมภูนุช พูลศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 12 มี.ค. 67
572 ด.ช.ณัฏฐนันท์ บัวสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 12 มี.ค. 67
571 ด.ช.ธนากร สามะศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 67
570 ด.ช.นครินทร์ งามอาการ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 12 มี.ค. 67
569 ด.ญ.พลอยรัตน์ ไต่เมฆ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 67
568 ด.ช.ทินภัทร ทองสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 12 มี.ค. 67
567 ด.ญ.บุญญาดา คำหลง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 12 มี.ค. 67
566 ด.ญ.ธาราทิพย์ คลองบ่อ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 12 มี.ค. 67
565 ด.ญ.วนิดา อังคะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 12 มี.ค. 67
564 ด.ญ.วรดา บินเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดลำบัวลอย 12 มี.ค. 67
563 ด.ช.ณัฐดนัย พรหมวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวังดอกไม้ 12 มี.ค. 67
562 ด.ช.มนัสนันท์ สาตี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 12 มี.ค. 67
561 ด.ญ.ลลิตาภัทร จินดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวังดอกไม้ 12 มี.ค. 67
560 ด.ช.ศุภณัฐ ใจคนึง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 67
559 ด.ญ.อาริสรา เรืองพิมาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 67
558 ด.ญ.แพรวา ทองเพิ่ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 67
557 ด.ช.ปิยวัฒน์ เพ็ชรจิตร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 12 มี.ค. 67
556 ด.ช.อชิระ พัฒนะนาวีกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1ศรีเมือง 12 มี.ค. 67
555 ด.ญ.ดวงกมล หงษ์มัจฉา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 67
554 ด.ช.กนกพล สายทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วังทิพย์พันธาราม 12 มี.ค. 67
553 ด.ญ.ปัณฑิตา ศรีสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 11 มี.ค. 67
552 ด.ญ.พรรทิภา ฉลาดถ้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสันตยาราม 11 มี.ค. 67
551 ด.ช.วีรากร พยัฆกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
550 ด.ช.ธนพล มณีแนว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
549 ด.ช.จีรเดช กุษาวดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
548 ด.ญ.วรรณวิสา เทียนรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
547 ด.ช.วีรากร กองชุมพล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
546 ด.ช.อนุชา อุทา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 67
545 ด.ญ.พิมพ์ลภัส เกิดสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 11 มี.ค. 67
544 ด.ช.ณัฐธกร หนูสว่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 11 มี.ค. 67
543 ด.ช.ภควัฒน์ ศรีสาคร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
542 ด.ญ.อุษญิษา น่วมสวาท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 67
541 ด.ญ.จิรวรรณ มหาพรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 67
540 ด.ช.ณัฐพงค์ กงศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 67
539 ด.ช.ณัฐพงค์ กงศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 67
538 ด.ช.สินธนา ชัยยะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 11 มี.ค. 67
537 ด.ญ.พชรมน พวงเพ็ชร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ปัณณวิชญ์ 11 มี.ค. 67
536 ด.ช.เด็กชายณัฐกฤษ แย้มกลีบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 11 มี.ค. 67
535 ด.ช.ธนัท หลาบคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลอุดมพันธ์ 11 มี.ค. 67
534 ด.ญ.พิชญาภา ศรีเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 67
533 ด.ช.ณัฐวุฒิ กองแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 67
532 ด.ญ.รัตนาภรณ์ ย่างกุ้ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดลำบัวลอย 11 มี.ค. 67
531 ด.ญ.อภิชญา บุญมี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 67
530 ด.ช.เอนกบุตร ทักษิณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ น.ว.ก.1 11 มี.ค. 67
529 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ใจใส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 11 มี.ค. 67
528 ด.ช.ขุนภักดี เดชขุนพล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 67
527 ด.ช.ปกรณ์ ทิพมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ กุดตะเคียน 11 มี.ค. 67
526 ด.ช.ธนัช นิลวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
525 ด.ญ.ปัณฑารีย์ สงวนวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 11 มี.ค. 67
524 ด.ช.ธนชัย โพธิจักร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
523 ด.ญ.กนกพร พรเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอเซฟ 11 มี.ค. 67
522 ด.ช.พรชัย ทะชีนาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 67
521 ด.ญ.ณัฏฐ์กชพร สิทธิ์เมธัสเดช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 67
520 ด.ช.จีรวัฒน์ พรรณพิพัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 67
519 ด.ญ.กัญญาณัฐ ครุฑะสูต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 11 มี.ค. 67
518 ด.ญ.กัญญณัฏฐ์ จิระโชติวัชรกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 67
517 ด.ช.สิรภพ เเสดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ฉัตรลิตราศึกษา 11 มี.ค. 67
516 ด.ช.บวรศักดิ์ นกสิงห์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 67
515 ด.ช.ชนะพงษ์ ทีฆายุทธสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) 11 มี.ค. 67
514 ด.ญ.อรัญญา สารโพคา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล 11 มี.ค. 67
513 ด.ญ.ปุญญิศา มาสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 11 มี.ค. 67
512 ด.ญ.จิณห์กัญญา หอมสนิท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร 11 มี.ค. 67
511 ด.ช.สรสีห์ ฉ่ำประวิง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 67
510 ด.ช.ธนวัฒน์ มีอาษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก 11 มี.ค. 67
509 ด.ช.อติลักษณ์ ทองสุภาพ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 11 มี.ค. 67
508 ด.ช.สหัสวัต สมบัติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 67
507 ด.ญ.ศรัณย์ลักษณ์ คำมินเสส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
506 ด.ช.ธนภัทร เหล่าโสด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัวปก 10 มี.ค. 67
505 ด.ช.รัชชานนท์ จันทร์เอี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 10 มี.ค. 67
504 ด.ญ.สุภัสสรา เทียมคำแหง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
503 ด.ช.ธีรวุฒ โพธิรุด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
502 ด.ช.ธีรดนย์ คมสัน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 10 มี.ค. 67
501 ด.ช.ธรรมรัตน์ พานโชติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดงแขวน 10 มี.ค. 67
500 ด.ญ.กนกวรรณ คำทรา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 10 มี.ค. 67
499 ด.ญ.ประสิตา สุขเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
498 ด.ช.ธนพัฒน์ เทียนสว่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 10 มี.ค. 67
497 ด.ช.ทศวัฒน์ ลิ้มปิไพศาล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 10 มี.ค. 67
496 ด.ญ.ธัญมน ชาตรีพัฒนศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 10 มี.ค. 67
495 ด.ช.สรวิศิษฏ์ ดีสารพรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ธัญญสิทธิศิลป์ 10 มี.ค. 67
494 ด.ช.อภิวิชญ์ เทพทองดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 10 มี.ค. 67
493 ด.ญ.ตรีชฎาพร กาวิชัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
492 ด.ช.ปัญญพัฒน์ มงคลอธิวัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ 10 มี.ค. 67
491 ด.ญ.ชญาทิพป์ จวนเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
490 ด.ช.ภัทรพล สิงหพันธุ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
489 ด.ช.วรยุทธ สีมานอก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านลำพญากลาง 10 มี.ค. 67
488 ด.ช.เตชิต จั่นเหลือ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิ 10 มี.ค. 67
487 ด.ช.บัญญพนต์ จำปาทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
486 ด.ช.ชิษณุพงศ์ ทองงาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านลาดเก่า 10 มี.ค. 67
485 ด.ช.ภทรธร ทองอินทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 10 มี.ค. 67
484 ด.ช.กษิดิศ พิทักษ์สืบสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังปลาจีด 10 มี.ค. 67
483 ด.ช.ณัชพล ชาญชลยุทธ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 10 มี.ค. 67
482 ด.ญ.ณัฎฐกานต์ ชุมประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
481 ด.ช.ธนวัฒน์ สุตธรรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 10 มี.ค. 67
480 ด.ญ.ฐานิตา ปิติไหว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
479 ด.ญ.กานต์พิชชา เริงขจร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 10 มี.ค. 67
478 ด.ช.กิตติพันธ์ เวียนเป๊ะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
477 ด.ช.รชานนท์ สิทธิชูรักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 10 มี.ค. 67
476 ด.ช.ธนกฤต โสภา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกช 10 มี.ค. 67
475 ด.ญ.ด.ญ เณตรชนก กลิ่นมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 10 มี.ค. 67
474 ด.ช.ดิษรินทร์ ดิษยี่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 10 มี.ค. 67
473 ด.ช.ธนกร โสภา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกช 10 มี.ค. 67
472 ด.ญ.อลินดา จิตต์สวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
471 ด.ช.ปรเมศวร์ สำอางค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 10 มี.ค. 67
470 ด.ช.มังกร วสุวัชร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 10 มี.ค. 67
469 ด.ญ.มัลลิกา ผาจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 10 มี.ค. 67
468 ด.ญ.จารุกัญญ์ นิธิเนตติกานนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
467 ด.ช.โพธิวัฒน์ งามวาจา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสบกเขียว 10 มี.ค. 67
466 ด.ญ.พิชญาภัค ไชยบุญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านพรสำราญ 10 มี.ค. 67
465 ด.ช.เตคุณ ทวีคูณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
464 ด.ช.ภาคภูมิ ภาชนนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 10 มี.ค. 67
463 ด.ช.ปรีชา กงทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก 10 มี.ค. 67
462 ด.ญ.นันท์นภัส ฉิมวัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
461 ด.ญ.อลิษา เตียวหุน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 67
460 ด.ญ.กันต์สิริ สุขหอม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพิกุลแก้ว 10 มี.ค. 67
459 ด.ญ.ณัฐธิดา อามัดสา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒(บ้านตลาดเก่า) 10 มี.ค. 67
458 ด.ญ.ศศิกานต์ คงคา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สบกเขียว 10 มี.ค. 67
457 ด.ช.เตชธรรม สำราญฤกษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 67
456 ด.ญ.ศมานันท์ แสงสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
455 ด.ญ.รวิภา ใจผ่อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
454 ด.ช.ประกาสิทธิ์ ทิตสรรพพา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
453 ด.ญ.สุพรรษา จิตต์ซื่อ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คีรีวัน 9 มี.ค. 67
452 ด.ช.เชาวริศ นิ่มเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
451 ด.ญ.พรชนก โทผา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 67
450 ด.ญ.กชกร โชติกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 67
449 น.ส.อิสรีย์ พานิชเกรียงไกร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
448 ด.ญ.กชมน เยมเเยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
447 ด.ญ.สมัชญา บุญชู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
446 ด.ญ.ทนิตา แสงพันธุ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
445 ด.ญ.กัญญพัชร ธนสารสมบูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
444 ด.ญ.สมัชญา บุญชู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
443 ด.ญ.รวินท์นิภา ปั้นศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 67
442 ด.ญ.ศรสวรรค์ เกษมสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
441 ด.ญ.ปภัสญา ผลจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
440 ด.ช.ธีรวัฒน์ ศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
439 ด.ช.อชิรวิชญ์ ดิษฐ์กระจัน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
438 ด.ช.ธนวัฒน์ ฉั่นบุตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมราม 9 มี.ค. 67
437 ด.ช.ภูวดล จันทร์ขาว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 67
436 ด.ช.ธนวิชญ์ ไวยภาษ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
435 ด.ช.ธนัญชัย สุขสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 67
434 ด.ญ.จิรัชญา หอมจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
433 ด.ญ.รุ่งไพลิน พิมทา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
432 ด.ช.ศุกลปภัสร์ อานทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
431 ด.ญ.ณัชญ์ชาพัสร์ สุขประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
430 ด.ญ.เบญญาภา อินเป้ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
429 ด.ช.เพชรพล จ่าพิชม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
428 ด.ช.ศุภกร ทิพย์โภชน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อรุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
427 ด.ญ.ปริ่มลดา ชอบแสง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านสันทราย 9 มี.ค. 67
426 ด.ช.ธเนศ ศรีผา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสมบูรณ์สามัคคี 9 มี.ค. 67
425 ด.ญ.ณัฐชาญา บุญจง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
424 ด.ญ.ธัญชนก เดชประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 67
423 ด.ญ.ขวัญข้าว ขำโคกกรวด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๓บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
422 ด.ช.กรรณิการ์ ปานเหลือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 9 มี.ค. 67
421 ด.ช.รณฤทธิ์ ภูมิเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
420 ด.ญ.รมิตา สุวรรณโครธ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
419 ด.ญ.อภิชญา บำรุงสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
418 ด.ญ.ชัญญา ภู่โต๊ะยา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
417 ด.ญ.รฎากาญจน์ จันทร์นนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
416 ด.ญ.กรประภา ทองเที่ยง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
415 ด.ญ.ภัทรกันย์ ขาวผ่อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
414 ด.ญ.รุจิรดา ศรีทินกร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
413 ด.ญ.นภัสรา บุพพาจารย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
412 ด.ญ.พรลภัส มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดลำบัวลอย 9 มี.ค. 67
411 ด.ช.ก้องไกล ศรีสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
410 ด.ช.สุชญานนท์ วิไลวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 67
409 ด.ช.ณัฏฐากร มากเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
408 ด.ญ.พิชญานิน เนติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
407 ด.ญ.ธัญญวรรณ แย้มสุนทร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
406 ด.ช.รชานนท์ ศรีอ่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
405 ด.ญ.ธนัญญา ทองชิต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
404 ด.ญ.ธนัชญา ทองชิต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
403 ด.ช.นัชชนันท์ นรานันท์ภิรมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
402 ด.ช.ณัฐกฤต ธนวงศ์เวทย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
401 ด.ช.ศรัณย์ สุดใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
400 ด.ญ.วรรณพัทธ์ วงศ์อัสสไพบูลย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
399 ด.ช.อารักษ์ แสงสุริสินธุ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
398 ด.ญ.ธนภรณ์ เอกศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
397 ด.ญ.สุชญาดา วิไลวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
396 ด.ญ.รัชญากร สายนต์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
395 ด.ญ.ฉัตรศิริญ ผายพิมาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
394 ด.ช.พุทธายะ สังฆธรรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
393 ด.ช.นนทภัสร์ พรมสุทธิพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
392 ด.ช.ศรัณยภัทร แสงศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
391 ด.ช.สิทธิพร เทียนงาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
390 ด.ช.วชิรวิทย์ สืบจากศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 9 มี.ค. 67
389 ด.ช.สุกน​ต์​ธี บุญญนา​นันท์​ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิต​ละออ​อุทิศ​นครนายก​ 9 มี.ค. 67
388 ด.ช.ศรชัย สอนเถื่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
387 ด.ญ.สุธิชา อินทนอย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
386 ด.ญ.กานต์ศศิน จันทรวิบูลย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
385 ด.ช.พิชญะ วรรักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
384 ด.ญ.ผกาวรรณ ทองจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดภูเขาทอง 9 มี.ค. 67
383 ด.ญ.ณัฏฐาพร คณะพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 9 มี.ค. 67
382 ด.ญ.อัยดา เมืองยศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม 9 มี.ค. 67
381 ด.ญ.สุดาภัค เพาะบุญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 9 มี.ค. 67
380 ด.ช.กิตติพงศ์ พรหมจรรย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
379 ด.ญ.วรรณรดา ธูปหอม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 67
378 ด.ญ.พรพรรณ นาใหม่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 67
377 ด.ญ.นิชาภา เศวตรพัชร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
376 ด.ช.ณัฐภัทร ปรีด์เปรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 67
375 ด.ญ.รวิภา โกศลจิตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
374 ด.ช.ธนาธิป ประยูรพงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
373 ด.ญ.นันท์นภัส สิงห์โตเผือก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
372 ด.ญ.ณัฐชา โกทัณฑ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 9 มี.ค. 67
371 ด.ญ.ทัศนีย์วรรณ พุ่มอรุพงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
370 ด.ช.อรรคพล ผ่องแผ้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
369 ด.ช.ภูชิชย์ ไชยะนาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
368 ด.ช.สิรวิชญ์ สืบจากจุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
367 ด.ญ.ดารารัตน์ โพธิ์เงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 9 มี.ค. 67
366 ด.ช.พชรพล คุ้มอาตม์ดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 9 มี.ค. 67
365 ด.ญ.ญานิตา ศรีวิชัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
364 ด.ช.จิรายุ เหยือกเงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
363 ด.ช.ณพัฒน์ ธรณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
362 ด.ช.ธนภัทร มีประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 9 มี.ค. 67
361 ด.ช.พัฒนชัย เบ้าคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อุนบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
360 ด.ญ.กุสุมา ลา​มนต์​ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
359 ด.ญ.ณฐพร ไชยสิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
358 ด.ช.คุณานนต์ ทุมพร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
357 ด.ช.ธนพล ละมัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
356 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ใจดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลวัดปรินายก 9 มี.ค. 67
355 ด.ญ.กัลยกร เพ็งศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
354 ด.ญ.อภิญญา บุญมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
353 ด.ญ.ณิชกานต์ ไพวงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
352 ด.ช.ภูริ ร่มโพธิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
351 ด.ช.รัชชานันท์ ทับมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 9 มี.ค. 67
350 ด.ญ.อัญญารินทร์ มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพรหมเพชร 9 มี.ค. 67
349 ด.ญ.ภวรัญชน์ เจ็นพนัสสัก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
348 ด.ญ.กานต์ฐิตา บุตรศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
347 ด.ญ.วชิรญาณ์ มังสา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
346 ด.ช.โรมฤทธิไกร โง่นเขาแดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
345 ด.ญ.วีธรา ฉลาดเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
344 ด.ช.ชิติพัทธ์ มูลประจักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
343 ด.ช.ธีรวัต พลเอียด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 9 มี.ค. 67
342 ด.ญ.อรวรรยา ประดิษฐสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
341 ด.ช.กฤษณ์ นิ่มเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
340 ด.ญ.กุลกันยา จารย์พิมพ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
339 ด.ญ.ธนัตดา ช่องาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
338 ด.ญ.บุษกร คมคาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
337 ด.ช.ธีรภัทร อิงคศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
336 ด.ญ.ชญานุช คงกะพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
335 ด.ญ.ทิพามณี การดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 67
334 ด.ช.ธเนศวร ธนานุกูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
333 ด.ช.นคิน เถาว์ถาวร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๓บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
332 ด.ญ.ณัฐกมล ขวัญอยู่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) 9 มี.ค. 67
331 ด.ญ.พิมพ์ลดา ตันเดี่ยว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
330 ด.ญ.กัญญาณัฐ สุทธิเจษฎาโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาริกา 9 มี.ค. 67
329 ด.ญ.สุดา ใหญ่รัมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกุดตะเคียน 9 มี.ค. 67
328 ด.ช.สิทธินันท์ ภู่เพ็ชร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สิทธินันท์ ภู่เพ็ชร 9 มี.ค. 67
327 ด.ญ.พจมาน แย้มสุนทรา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
326 ด.ช.ด.ช.เพชร ชาวพม่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชัมชนวัดศรีนาวา 9 มี.ค. 67
325 ด.ช.สวัสชัย ภูมิลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
324 ด.ช.เกียรติศักดิ์ จิตตขำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
323 ด.ช.ชาตินันตร์ พาณิชย์เอกไพบูลย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
322 ด.ช.ศราวิณ เสนามา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
321 ด.ญ.ฐิติวรดา ธนวุฒินิธิเวช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
320 ด.ช.ชนะพล วัดสง่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
319 ด.ช.ก้องภพ มุ่งหมาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
318 ด.ช.ภาณุวัฒน์ พุ่มบุญฑริก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายกก 9 มี.ค. 67
317 ด.ญ.ปัทมา สังฆะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วังกระโจม) 9 มี.ค. 67
316 ด.ญ.วริศราภรณ์ วรรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3 9 มี.ค. 67
315 ด.ช.ชาญณรงค์ คำมี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาลบ้านม่วง 9 มี.ค. 67
314 ด.ญ.นันณภัชสรณ์ จานทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังปลาจีด 9 มี.ค. 67
313 ด.ญ.ณัชนันทน์ สายเท้าเอี้ยน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
312 ด.ญ.วรกัญญา สุขปัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกะเหรี่ยงคอม้า 9 มี.ค. 67
311 ด.ช.ธีรวัฒน์ แพสถิตถาวร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
310 ด.ญ.ธัญญรัตน์ หอมมาก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
309 ด.ช.ณภัทร แกแล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
308 ด.ญ.ด.ญ.ณิชาภัทร แสวงคุณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
307 ด.ญ.กรรณิการ์ โพนเงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล 9 มี.ค. 67
306 ด.ช.พชธกร ผลาน้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
305 ด.ญ.สุชานาฎ ธงชัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศนครนายก 9 มี.ค. 67
304 ด.ช.สรวิชญ์ อุดมเวช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
303 ด.ญ.ทิพย์มณฑา ใจยงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
302 ด.ช.ปัญจพล ดันชัยภูมิ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
301 ด.ช.ชัดเจน ทุนทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
300 ด.ช.รัชชากร ใบบัวดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
299 ด.ญ.ภควดี แสงอรุณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
298 ด.ญ.พริมาภา เจกะโพธิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
297 ด.ช.พสธร เทพมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศมหาวิทยาล 9 มี.ค. 67
296 ด.ญ.พรพรรณ กันหา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
295 ด.ช.วชิรวิทย์ บุญ-หลง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
294 ด.ญ.ด.ญ. อาภัสรา บัวพัน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 9 มี.ค. 67
293 ด.ช.ธนวัฒน์ มุ่งมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสว่าง 9 มี.ค. 67
292 ด.ช.ธีรวัฒน์ เพียรพิทักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
291 ด.ญ.ชมพูนุช เปรมานุพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
290 ด.ญ.สุวิตตา จันทร์แก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง 9 มี.ค. 67
289 ด.ญ.ปวีณ์กร นาคะจะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
288 ด.ญ.นภัสรา ศรีรัตนวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
287 ด.ญ.ศิริวิภา คำทาา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ท.1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
286 ด.ญ.นันธิกา จันทะนงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล1 9 มี.ค. 67
285 ด.ญ.ณหทัย ธรรมวุฒิ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลชุมพร 9 มี.ค. 67
284 ด.ช.พงษ์ศักดิ์ อึ๊งเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
283 ด.ช.อาทิตย์ บุญเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
282 ด.ญ.สหรัฐ ปุริเกษม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 9 มี.ค. 67
281 ด.ญ.มรกต บุญมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 9 มี.ค. 67
280 ด.ญ.กมลชนก ทำสันเทียะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
279 ด.ญ.กัญญาภัคร เพชรเลียบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
278 ด.ช.ชีวานนท์ สดชื่น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
277 ด.ญ.อริศรา ชัยสงคราม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
276 ด.ญ.ชุติมน ตินนะโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ประถมศึกษาธรรมศาสตร์ 9 มี.ค. 67
275 ด.ญ.พิมพ์ปรียา ศรีส้มป่อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
274 ด.ญ.ปวีณา ภูแลขำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสวา่ง 9 มี.ค. 67
273 ด.ญ.ธิดารัตน์ ผกากุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 9 มี.ค. 67
272 ด.ญ.ณัชชา ถาวรชน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
271 ด.ญ.สุภานัน แป้นไผ่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิร 9 มี.ค. 67
270 ด.ญ.กรรณิการ์ ธรรมมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา 9 มี.ค. 67
269 ด.ช.ณฐกร สินทม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 9 มี.ค. 67
268 ด.ญ.เบญญาพร ลอยมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ 9 มี.ค. 67
267 ด.ช.ลักษณา มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
266 ด.ญ.มณีกาญจนา ฮอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
265 ด.ช.วิรัชชาติ นิมิตรมาลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 67
264 ด.ญ.รุ่งทิพย์ ปัญญาวงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
263 ด.ญ.ธัญวรัตน์ โสล่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 67
262 ด.ช.ธามธราธร บัวขจร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
261 ด.ช.สถิตคุณ ขุมบางลี่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
260 ด.ญ.มนริดา บรรดาศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 9 มี.ค. 67
259 ด.ช.จิรายุ ทาดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
258 ด.ช.ธนวัฒน์ ใจกัลยา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหรียญหัว 9 มี.ค. 67
257 ด.ญ.นพภัสสร พุทธสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเจดีย์ทอง 9 มี.ค. 67
256 ด.ญ.ณัฐนิชา คำเเก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
255 ด.ญ.ธัษพร เบ็ญเยี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
254 ด.ช.อติเทพ อรุณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 9 มี.ค. 67
253 ด.ญ.ธัญญลักษณ์ วิจิตรวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
252 ด.ญ.สุนิสา วัลลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
251 ด.ญ.จารุวรรณ ซิ้มเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
250 ด.ช.ศิริภินานนท์ ปล้องทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
249 ด.ช.ธนาชัย บำรุงเขต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
248 ด.ช.วรายุทธ์ ช่างทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
247 ด.ญ.ณิชารีย์ พุทธา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 9 มี.ค. 67
246 ด.ช.ศุภกิตติ์ คงสมจรูญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
245 ด.ช.ศุภณัฐ นาคทองคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 9 มี.ค. 67
244 ด.ญ.เพชรน้ำผึ้ง แก้วสระแสน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
243 ด.ช.ปกรณ์ กระจ่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
242 ด.ญ.ณัฐฐานันท์ อนุกานนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 9 มี.ค. 67
241 ด.ช.ปวารณา จันทร์เพ็ญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 67
240 ด.ญ.เขมมิกา เจียมสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
239 ด.ญ.เพ็ญนภา พรมศร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
238 ด.ญ.พิชชาภา แสงรักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านดงแขน 9 มี.ค. 67
237 ด.ญ.อัญชญา ทุมมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสาริกา 9 มี.ค. 67
236 ด.ช.พชร กิจโสภี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
235 ด.ช.มิเนีย เซียง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
234 ด.ญ.ชัชฎาภรณ์ ทองสุก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
233 ด.ญ.กัญญาพัชญ์ พุทธสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
232 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ทรัพย์ศรีศุภชัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
231 ด.ช.ชัยชนะ ใจยงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
230 ด.ญ.พัทธนันท์ เอี่ยมอ่อนตา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 67
229 ด.ญ.ด.ญ.วรัทยา ทองอ่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ 9 มี.ค. 67
228 ด.ช.อลงกรณ์ เย็นฉ่ำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
227 ด.ญ.อิศราภรณ์ โก่งศร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
226 ด.ช.นนทกร ประกอบกิจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม รร.อนุบาลนรรนายก 9 มี.ค. 67
225 ด.ช.นิชนันท์ เชียงแสน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนักละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 9 มี.ค. 67
224 ด.ญ.ณิชาภัทร นุสิทธิ์รัมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
223 ด.ญ.ชุติปภา วังเวียง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
222 ด.ญ.ญาณิศา โพธิ์ทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
221 ด.ช.ภานุกร ดอนเหนือ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงเเขวน 9 มี.ค. 67
220 ด.ช.กฤตนัน เฮงสง่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
219 ด.ญ.วิภาวดี จันทะโชติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
218 ด.ญ.อนัชญา ยอดทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
217 ด.ญ.คคนางค์ ชีวิชีวิล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บำรุงปัญญา 9 มี.ค. 67
216 ด.ช.วรวิทย์ ศรีสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบสลนครนายก 9 มี.ค. 67
215 ด.ช.ปวริศร์ พงษ์ประวัติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
214 ด.ญ.วชิราภร ไพรเขต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สบกเขียว 9 มี.ค. 67
213 ด.ญ.จุฑามาศ มุลทา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
212 ด.ช.นิพันธุ์ จันทร์สวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
211 ด.ญ.บวรลักษณ์ ขาวดาษ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
210 ด.ญ.อริยารัตน์ นวลจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
209 ด.ญ.ชญณิพัฑฒ์ ธีรสินธุ์โสภณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 67
208 ด.ช.ธนโชติ เวชมนต์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
207 ด.ญ.ปาริตา โพธิ์แจ่ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันติวัฒนาราม 9 มี.ค. 67
206 ด.ช.ทรงวุฒิ แช่มชื่น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สบกเขียว 9 มี.ค. 67
205 ด.ญ.สุพรรณษา ดีอาษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 67
204 ด.ญ.พิมพ์ลภัส สุจิมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
203 ด.ช.เกรียงไกร กลิ่นหอม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
202 ด.ช.วิรุต ฉิมวัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
201 ด.ช.เกียรติชัย นิลบุตรดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
200 ด.ช.ปุรเชษฐ์ สีที ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 67
199 นายนายเอียง เล็งหูต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
198 ด.ช.ชานนท์ ธารานิตย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
197 ด.ญ.ณกมล เนตรเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
196 ด.ช.นันทวัฒน์ อามาตย์มนตรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
195 ด.ญ.ปุญนรี ปิ่นยะกูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
194 ด.ช.นพคุณ วรรณพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
193 ด.ญ.เง็กเลี้ยง ซาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 67
192 ด.ญ.นวพรรษ กัณหา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
191 ด.ช.สถาพร พุมมีดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
190 ด.ญ.ครองขวัญ ไพศาล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
189 ด.ญ.กฤตพร หาญวิสัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
188 ด.ญ.กานต์สินี อารักษ์วาณิช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
187 ด.ช.ภูมิปกรณ์ ย้อยสนิท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอปถัมภ์ หนอ 9 มี.ค. 67
186 ด.ญ.ญาดา สุขสีทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
185 ด.ญ.นับดาว โอวาทกานนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
184 ด.ช.ยศกร สมเชื้อ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
183 ด.ช.วรโชติ อ่อนเอื้อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
182 ด.ญ.สุมณฑา สืบจุ้ย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
181 ด.ญ.ธันยมัย ทรงสถิตย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
180 ด.ช.ธีรพล พลสงคราม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันติวัฒนาราม 9 มี.ค. 67
179 ด.ญ.ศรนภา พรมศร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 67
178 ด.ญ.อภิญญาภัทร อภัยวาทิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 9 มี.ค. 67
177 ด.ช.ศักดิ์นันท์ เพชรจำเริญสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
176 ด.ญ.ประภาสิริ พรหมลอย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
175 ด.ญ.ณภัสสรณ์ชกุล ศิริสมพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 9 มี.ค. 67
174 ด.ญ.ฤดีพร วงศ์พันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิตร 9 มี.ค. 67
173 ด.ญ.สุวิตดา ชายชน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
172 ด.ญ.ซานิ สาแม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
171 ด.ญ.จันทิมา ตันเดี่ยว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสบกเขียว 9 มี.ค. 67
170 ด.ญ.ปาณิสรา สอนสร้อยทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
169 ด.ช.ธนภัทร ระวังยศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
168 ด.ญ.สุวภัชชา ครีสว่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
167 ด.ญ.ขวัญชีวา เกษาชาติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
166 ด.ช.ปัณณะศักดิ์ จันทร์หงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
165 ด.ญ.ปิยธิดา สีผา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 9 มี.ค. 67
164 ด.ญ.พิมพ์พิชชา ชัยมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
163 ด.ช.นภัทร เวฬุวนารักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
162 ด.ญ.พัชรา จันทสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มารีวิทยา 9 มี.ค. 67
161 ด.ญ.พิมรพัฒน์ ราชาโล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
160 ด.ญ.เมธาวี สมานจิต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
159 ด.ช.นิติพล แก้วแพร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
158 ด.ช.กันตนพ ประสงค์สุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง 9 มี.ค. 67
157 ด.ช.สุวพิชญ์ บัวบุญชู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
156 ด.ญ.เก็บเงินเก็บทอง ทิพย์มโนสิงห์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
155 ด.ช.ชาลี บุญสืบชาติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
154 ด.ญ.น้ำเพชร ศรีจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
153 ด.ญ.หัสยามล ทิพโกมุท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 67
152 ด.ช.ธนกฤต ศรีฟุ้ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
151 ด.ช.ณัฐภูมิ พันสูวัน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
150 ด.ช.วชิรวิทย์ กมลานนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
149 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ผลภาษี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลครบุรี 9 มี.ค. 67
148 ด.ญ.ณกานต์ดา กวีวัจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 9 มี.ค. 67
147 ด.ช.รชตะ ศิริโภคาพันธุ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
146 ด.ช.ฌานิทธี ฐิติโภควินท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ปร 9 มี.ค. 67
145 ด.ญ.ณธิดา นิจฉัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ 9 มี.ค. 67
144 ด.ช.ปรมะ พิสิษฐ์นรเศรษฐ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
143 ด.ญ.ธมนต์ชิตา จันทร์แก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
142 ด.ญ.ศิริวรรณ ทุมสิว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังทิพย์พันธาราม 9 มี.ค. 67
141 ด.ช.ธีรภัทร ศรีมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
140 ด.ญ.วัชราภรณ์ ปูพระบุญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
139 ด.ญ.กวินธิดา นาคทองดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
138 ด.ช.คณาธิป ทองเนื้อสุก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
137 ด.ช.จิรวัฒน์ ครองสมบัติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๓บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
136 ด.ช.ศิวกร คำประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหรียนหัว 9 มี.ค. 67
135 ด.ญ.อภิชญา ไม้คง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
134 ด.ญ.จิตรวรรณ พิจารณา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศนครนายก 9 มี.ค. 67
133 ด.ญ.พรทิพย์ รอดเกตุกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
132 ด.ญ.กัญญาภัค มากทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
131 ด.ญ.พรนัชชา ยักทะวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 67
130 ด.ญ.ปาณิสรา ทับทิมทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
129 ด.ช.ภูผา ภูถมศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
128 ด.ญ.ญาณิศา จันทศร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
127 ด.ญ.เอื้อลภัส บุษราคัมวดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
126 ด.ญ.สุชานาถ ชินนวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
125 ด.ญ.ชุติกาญจน์ พุทธา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
124 ด.ช.ธรรมธร ทองเอี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตลอออุทิศ นครนายก 9 มี.ค. 67
123 ด.ญ.ภัณฑิรา จิตกล้า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
122 ด.ญ.อัญชิสา ลาดเลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 9 มี.ค. 67
121 ด.ช.ธนพัฒน์ สมใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโนน 9 มี.ค. 67
120 ด.ช.ธีร์ธวัช พูลเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
119 ด.ญ.สรันยา ภาชะนะพูน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียญหัว 9 มี.ค. 67
118 ด.ญ.ศริณรัตน์ แก้วมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา 9 มี.ค. 67
117 ด.ญ.ภัทราวดี สิงห์กวาง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
116 ด.ช.ภูธเนตร ธัญญเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาว 9 มี.ค. 67
115 ด.ญ.กุลิสรา จิตหนัก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศนครนายก 9 มี.ค. 67
114 ด.ญ.ณัฐกานต์ คงอิ่ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
113 ด.ญ.ชลนิสา โสอุดร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
112 ด.ช.กิตติ์ธเนศ บุญมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
111 ด.ช.ธีรภัทร์ คนสันสี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
110 ด.ช.ธนาธิป สมใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโนน 9 มี.ค. 67
109 ด.ช.สุรพงษ์ อิ่มคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
108 ด.ญ.อาทิตยา พึ่งทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
107 ด.ช.ณัฐกิตติ์ แสงสง่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาลวัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
106 ด.ช.ภูมินทร์ น้อยสำแดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
105 ด.ช.ธนภูมิ ถินอภัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
104 ด.ญ.พรสวรรค์ สุดใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
103 ด.ญ.วิชญาพร ทีคะรังสี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 9 มี.ค. 67
102 ด.ญ.โศภนิศญ์ แสนเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
101 ด.ช.พงศกร โกศลจิตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
100 ด.ญ.เบญจวรรณ หนองแสง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วันครู2504 9 มี.ค. 67
99 ด.ญ.พลอยนภัส ตราชู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
98 ด.ญ.ฐิติชญา ใจยงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
97 ด.ญ.ชนันธร ทุยดอย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 67
96 ด.ช.พรหมพิริยะ แทนเอี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
95 ด.ช.พัชร์ชัย ยอดชมภู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 9 มี.ค. 67
94 ด.ญ.อธิชา เพ็ชร์รุ่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
93 ด.ญ.พวงทอง อึ๊งเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
92 ด.ช.มหัศจรรย์ สนิทกูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 67
91 ด.ญ.ณัฏฐ์วรัตน์ ทัพภะเวส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
90 ด.ญ.กานต์พิธาน์ พรสกุลพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
89 ด.ญ.ณัฏฐนิชา มกรธัช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
88 ด.ช.บุญญวัฒน์ สิทธิศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกุตตเคียน 9 มี.ค. 67
87 ด.ญ.สุพิชฌาย์ บำรุงสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 9 มี.ค. 67
86 ด.ญ.ปาลิดา อินทัตสิงห์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
85 ด.ช.มณเฑียร เพียงเเก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
84 ด.ช.เตชินท์ ผลพิลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 67
83 ด.ญ.อนุชศรา อัมราศัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 67
82 ด.ช.วุฒิภัทร นิยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
81 ด.ญ.อรกร สุขมั่น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
80 ด.ช.ณัฐวัฒน์ คณะวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
79 ด.ช.ศิลาดล มุ่งกลางหาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 67
78 ด.ช.ธารากร เสือโพธิ์ไทย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 9 มี.ค. 67
77 ด.ช.ณัชชวกร จิรชัยธนาวัชร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
76 ด.ญ.ตรีณชา ตรีสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
75 ด.ช.มหัทธน ม่วงศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 67
74 ด.ญ.ภัททิยา ใบทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
73 ด.ช.สรรเสริญ รอดตุ้ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
72 ด.ญ.กชกร บุญเผือก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 67
71 ด.ช.นักรบ โฮ่บรรเทา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
70 ด.ช.ธราเทพ จิตร์ประสาน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ จิ้นเตอะ 9 มี.ค. 67
69 ด.ช.สุภัค บุญสำเร็จ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 67
68 ด.ญ.ณิชชารีย์ คำภีระ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกุตะเคียน 9 มี.ค. 67
67 ด.ช.ธนภูมิ ทองดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 9 มี.ค. 67
66 ด.ญ.ศิรัญญา จรัสศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 67
65 ด.ญ.กฤตพรรณ ธนไพบูลย์ภัทร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
64 ด.ช.ธนิศร ศรีครำ่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ศรีนาวา 9 มี.ค. 67
63 ด.ญ.ชนัญชิดา สอดเสน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 67
62 ด.ญ.สุพรรษา คำป้อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดกุดตะเคียน 9 มี.ค. 67
61 ด.ญ.ชนัญชิดา ทรงสมบัติชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา น 13 ก.พ. 67
60 ด.ช.ณฐนิล สมบุนย์สุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบานครนายก 13 ก.พ. 67
59 ด.ญ.ปัญญารัตน์ ห่อคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาลแหลมฉบัง 1 13 ก.พ. 67
58 ด.ช.วงศธร นามแย้ม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนพวงคราม 13 ก.พ. 67
57 ด.ช.ปัณณทัต ประทุมทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 13 ก.พ. 67
56 ด.ญ.วิศาขรัตน์ โพธิ์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 13 ก.พ. 67
55 ด.ญ.พัสวี ศรีประทุม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ส่ธิตละอออุทิศ 13 ก.พ. 67
54 ด.ช.ฐณรัช โชติจรภัทรมณี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
53 ด.ญ.ณัฐนิชา ชาวกัณหา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
52 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ พุฒซ้อน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
51 ด.ญ.ปาณิสรา เพชรกิ่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
50 ด.ญ.ณภัทธิดา สามสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
49 ด.ญ.นริสรา นนท์ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
48 ด.ช.ปฏิพล ดวงจันทราศิริ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
47 ด.ญ.รพิรัตน์ สิมมา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
46 ด.ญ.พิชชานันท์ กุลศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
45 ด.ช.ฐปนวัฒน์ อำภาพร้อม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
44 ด.ช.รวิศว์ เข็มทองคำดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
43 ด.ญ.พิชชาภา โฉมงาม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ปร 11 ก.พ. 67
42 ด.ช.คณาธิป บุญสิทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลตรัง 11 ก.พ. 67
41 ด.ช.กวิน รังสิกวานิช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
40 ด.ช.อัษฎาวุฒิ บ้านใหม่ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
39 ด.ช.กนิษฐ์ สอนพ่วง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์ 11 ก.พ. 67
38 ด.ช.ธนากร กาญจนดำรงรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออูทิศ 11 ก.พ. 67
37 ด.ญ.ปาณัปนน ใครวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
36 ด.ญ.ณัชญ์ชารัสย์ สุขประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
35 ด.ช.ขจรมงคล ควรเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศนครนายก 11 ก.พ. 67
34 ด.ญ.ตระการตา ชัยดำรงค์ตระกูล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
33 ด.ญ.นิกษ์นิภา วงษ์พสุเสถียร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
32 ด.ญ.วรรณนิษา ศรีสว่าง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
31 ด.ช.วสวตติ์ ธนาภรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
30 ด.ช.วงศธร น้อยอุบล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program หนองจอกกงลิบฮัวเคียว 11 ก.พ. 67
29 ด.ญ.จิราพัชร อันทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 11 ก.พ. 67
28 ด.ญ.ณัฐิดา มีศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
27 ด.ญ.บุญญิสา ละม้ายขำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
26 ด.ญ.กันตพร พงศ์ทองกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
25 ด.ช.สิรวิชญ์ นาคะปักษิราช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
24 ด.ญ.กชนฎา กอบธัญกิจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
23 ด.ญ.ณัฐชา วรวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
22 ด.ญ.ชลิตา สุขสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
21 ด.ญ.พัชริญา เเท่นทิพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
20 ด.ช.ธนกฤต อิ่มพันธ์ุ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
19 ด.ญ.ฐานิตดา บุญเทศนา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลครนายก 10 ก.พ. 67
18 ด.ช.ธีรวัฒน์ บำรุงยิ่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
17 ด.ช.อินทชิตะ ทองฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 10 ก.พ. 67
16 ด.ญ.รมิกานต์ จุลทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
15 ด.ญ.นาราภัทร หาญชนะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 10 ก.พ. 67
14 ด.ญ.รมิตา พลพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
13 ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีษะเกตุ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
12 ด.ช.จิรัฎฐ์ ทรัพย์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
11 ด.ช.ภูริช คำเวียงจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
10 ด.ช.ณพัฒน์ ศิลปชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
9 ด.ญ.พิชญ์สินี ตีระวัฒนานนท์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ นครนายก 10 ก.พ. 67
8 ด.ญ.วรรณวรท เกลี้ยงเกิด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
7 ด.ช.ธีรดนย์ นันทา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
6 ด.ญ.ณัฐณิชา ธนวินท์สกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
5 ด.ช.มนัสวิน มานพ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
4 ด.ญ.กรนันท์ พันธุวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
3 ด.ช.องก์คุณ โดยอาษา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
2 ด.ญ.สุมาลี อากิม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 10 ก.พ. 67
1 ด.ญ.นัทธมน พิพัฒน์เพิ่มพร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67