ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/1

นางสาวณัฐริกา คำเตือนใจ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/2

นางสุชิรา ช่วยเอียด

นางสาวกมลชนก เพชรลานน์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/3

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา จิตต์ดี

นางสาวศศิวิมล คนเสงี่ยม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/4

นางสาวอภิชญา สุทธิสุข

นางสาวธัญลักษณ์ ราซิ่ว
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/5

นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่

นายชวนากร ชาติชาญณรงค์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/6

นางสราญา หุดากร

นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/7

นายสุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์

นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/8

นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย

นายประวิทย์ มีฤทธิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/9

นายทวีวัฒน์ คณะวรรณ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/10

นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์

นางสาวพรชนก เก้ากิตติ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/11

นายสมบูรณ์ พันเคลือ

นางสาวฐิติมา เอี่ยมสะอาด
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/12

นางสาวมาธิตา ร่มโพธิ์