ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
501 ด.ช.พีรวิชญ์ ผาสีดา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 28 เม.ย. 64
500 ด.ญ.ชัญญานุช ธนเดชดำรงค์สุข ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิต มศว. องครักษ์ 28 เม.ย. 64
499 ด.ญ.ภคภรณ์ เลิศปรีชา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วรรณรัตน์วิทยา 28 เม.ย. 64
498 ด.ญ.ธัญญนันน์ นิธิเนตติกานนท์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 28 เม.ย. 64
497 ด.ช.ภาณุวิชญ์ มุขศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มนต์จรัสสิงห์อนุสรณ์ 28 เม.ย. 64
496 ด.ช.ศรรวริศ รุ่งเรือง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 27 เม.ย. 64
495 ด.ญ.เมษา ลิ่มไชยฤกษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สุธีวรราษฎร์รังสฤษฏ์ 27 เม.ย. 64
494 ด.ญ.ณปภา เเสงเนตร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 27 เม.ย. 64
493 ด.ญ.ณัฐหทัย พิณโย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เกตุพิชัยวิทยา สระบุรี 27 เม.ย. 64
492 ด.ญ.กัลยากร ปะราชิโก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 27 เม.ย. 64
491 ด.ญ.ศิริณยกิฏฏิ์ ทรัพย์มูล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 27 เม.ย. 64
490 ด.ญ.นภสร ศรีงาม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 27 เม.ย. 64
489 ด.ญ.ณิชา บุญมาก ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 27 เม.ย. 64
488 ด.ช.ภวินท์ บัวครุฑ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 27 เม.ย. 64
487 ด.ญ.ณัฐณิชา สุขชม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 27 เม.ย. 64
486 ด.ญ.ชนกนันท์ เพิ่มทวี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลกำแพงเพชร 27 เม.ย. 64
485 ด.ญ.กิดาการ ทาบรรหาร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 27 เม.ย. 64
484 ด.ญ.โชติรัตน์ ธีรสินธุ์โสภณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 27 เม.ย. 64
483 ด.ช.รัฐศาสตร์ เข็มมลฑา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 26 เม.ย. 64
482 ด.ช.ภานุวัฒน์ วงษ์เศษ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์วิทยา 26 เม.ย. 64
481 ด.ญ.กชกร พระไทร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 26 เม.ย. 64
480 ด.ช.สุวรรณภูมิ มณีสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลอำเภอปาพลี 26 เม.ย. 64
479 ด.ช.อิสระ พานคำ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 26 เม.ย. 64
478 ด.ญ.นดวงแก้ว ยศยิ่งยงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโป่งกระสัง 26 เม.ย. 64
477 ด.ญ.บุษราณี วงศ์ศรีชา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
476 ด.ญ.ธิดาภา นันทะเสน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 26 เม.ย. 64
475 ด.ญ.กมลชนก แป้งหอม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ยอแซฟอุปถัมภ์ 26 เม.ย. 64
474 ด.ช.กิตติคุณ จิตต์ประสงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
473 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สุธี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 26 เม.ย. 64
472 ด.ญ.ปพิชญา จองอาษา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
471 ด.ช.ภัทรกร พงศ์สะอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 26 เม.ย. 64
470 ด.ช.ธนิก จันทร์ทรากรณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสันตยาราม 26 เม.ย. 64
469 ด.ช.อดิศร ไทยกลัด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 26 เม.ย. 64
468 ด.ญ.ปภัสสร ปุ้ยกอง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสุตธรรมราม 26 เม.ย. 64
467 ด.ญ.อริศรา เเทนรินทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
466 ด.ญ.ปริยฉัตร โชติกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 26 เม.ย. 64
465 ด.ญ.ธฤษวรรณ ผิวนวล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 26 เม.ย. 64
464 ด.ช.กิตติพัทธ์ ทุมศรีมา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โยธีราษฎร์ศรัทธาราม 26 เม.ย. 64
463 ด.ช.ปุณญกันต์ ฤทธิ์แดง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
462 ด.ช.ศุภวรรธน์ งามแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 26 เม.ย. 64
461 ด.ญ.สิริรัตน ธงไทยศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 26 เม.ย. 64
460 ด.ช.วรกานต์ ล้ำเลิศ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 26 เม.ย. 64
459 ด.ช.จิรายุ นัตสิทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
458 ด.ญ.อิสรีย์ โชคถนอมจิตต์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 26 เม.ย. 64
457 ด.ญ.วิรัลพัชร์ เป้าทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 26 เม.ย. 64
456 ด.ช.รัฐนันท์ ชูเกียรติศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 26 เม.ย. 64
455 ด.ญ.วรินรัตน์ ระฆัง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
454 ด.ญ.กัญญา มูลเสถียร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าชัย 25 เม.ย. 64
453 ด.ช.สิทธิโชค เทวี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดโพธิ์ 25 เม.ย. 64
452 ด.ญ.สุวภัทร ศรีสุขภู่ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 25 เม.ย. 64
451 ด.ช.พงศ์สวัสดิ์ พาวขุนทด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สันตยาราม 25 เม.ย. 64
450 ด.ญ.พิชามญชุ์ นาคบุตร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
449 ด.ช.จิณณะ ประเสริฐสุคนธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
448 ด.ช.เดชาวัสส์ อากิม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
447 ด.ญ.ณิชกานต์ มณีเนตร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าด่าน 25 เม.ย. 64
446 ด.ช.ศุภกฤษ ศิริแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 25 เม.ย. 64
445 ด.ช.ธนภัทร ผิวอ่อน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คริสตสงเคราะห์ 25 เม.ย. 64
444 ด.ญ.ปอขวัญ พ่วงดี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
443 ด.ช.นนทพัฒน นามมนตรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
442 ด.ช.ด.ชสิรพัฒน์ สัมมาคาม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
441 ด.ช.พีรพล สกุลมา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 25 เม.ย. 64
440 ด.ญ.ภัคธีมา ปานสาคร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลปราจีนบุรี 25 เม.ย. 64
439 ด.ญ.ชนนิภา แสนหูม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 25 เม.ย. 64
438 ด.ช.จิรพันธ์ อยู่เส็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังปลาจีด 25 เม.ย. 64
437 ด.ญ.หทัยภัทร คันธารราษฎร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 25 เม.ย. 64
436 ด.ญ.สุนิษา ถาวร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
435 ด.ช.ปิยนันท์ บุตรทา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล๑วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
434 ด.ช.นันทภพ วงค์จันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 25 เม.ย. 64
433 ด.ญ.ศศินกานต์ เล็กน้อย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 25 เม.ย. 64
432 ด.ช.อนพัทย์ สุดสังเกตุ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ดาวทองวิทยาลัย 25 เม.ย. 64
431 ด.ช.รชต ดีเส็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร 25 เม.ย. 64
430 ด.ช.ชวกร นุ่มนวล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 25 เม.ย. 64
429 ด.ช.ภัฎสวัชค์ จิตต์สวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
428 ด.ช.จักรพงศ์ นิ่มนวล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สุเหร่าบ้านม้า 25 เม.ย. 64
427 ด.ช.ไอศูรย์ จันทะ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
426 ด.ช.ภูมิรัตน์ จันทร์เพ็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
425 ด.ช.กรีตนวัฒน์ จันทร์เป้า ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 25 เม.ย. 64
424 ด.ช.ศุภวิชญ์ แจ่มนุช ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
423 ด.ญ.สุดารัตน์ ศรีรักษา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย​ 25 เม.ย. 64
422 ด.ญ.วรัญญา ทองแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
421 ด.ญ.ธีราพร บุญชิน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
420 ด.ช.ทัตธน นันทโกวัฒน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
419 ด.ญ.นภัสสร สนองลักษณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังตูม 25 เม.ย. 64
418 ด.ช.ชินบัญ นกน้อย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
417 ด.ญ.ญาธิดา ชื่นแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
416 ด.ช.อดิเทพ เขียวอ่ำ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 25 เม.ย. 64
415 ด.ช.อดิศร เบ็ญเยี่ยม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
414 ด.ญ.ภรศศิร์ สินชู ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 25 เม.ย. 64
413 ด.ญ.กุลธิดา นุชดี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
412 ด.ญ.รังสิมา ศรีเพชร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 25 เม.ย. 64
411 ด.ช.ณัฏฐพงศ์ ศรีจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 25 เม.ย. 64
410 ด.ญ.วณิชยา อินทชิต ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
409 ด.ญ.ภัสราพร อินเอี่ยม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดประสิทธิเวช 25 เม.ย. 64
408 ด.ช.อดิศร พูลเกษม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหรียญหัว 25 เม.ย. 64
407 ด.ช.ณัฐภัทร สุขทุม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 25 เม.ย. 64
406 ด.ญ.เบญจวรรณ สุวานิโช ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
405 ด.ญ.รินท์นิตา เพริศแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา 24 เม.ย. 64
404 ด.ญ.มลธิดา อินทุประภา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 24 เม.ย. 64
403 ด.ญ.อัญชลี เข็มศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 24 เม.ย. 64
402 ด.ช.กิตติภพ เพ็งสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 24 เม.ย. 64