ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
137 ด.ช.ณัฐพล จิตตขำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 28 เม.ย. 64
136 นายชวัลวิทย์ มั่นหมาย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 28 เม.ย. 64
135 น.ส.มณฑิรา เหมือนเอี่ยม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 28 เม.ย. 64
134 นายบัณฑิตย์ สุจริต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 28 เม.ย. 64
133 น.ส.สุพัตรา แสงเนตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 27 เม.ย. 64
132 น.ส.พิชานันต์ เอี่ยมสอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) 27 เม.ย. 64
131 นายนพดล สอนแก้ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 27 เม.ย. 64
130 น.ส.ณัฐชา บุญคง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 27 เม.ย. 64
129 นายเจษฎา ธูปพุทธา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP พงษ์ศิริวิทยา 27 เม.ย. 64
128 น.ส.สุวิมล พลสงคราม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 27 เม.ย. 64
127 นายชัยศิริ บัวลอย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 27 เม.ย. 64
126 นายเบญจามินทร์ ลือชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 26 เม.ย. 64
125 ด.ช.ปัญพล ตรีศักดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP Mistassiniy school Alberta Can 26 เม.ย. 64
124 ด.ญ.ฐาณิมาศ เพาะบุญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นครนายกวิทยาคม 26 เม.ย. 64
123 น.ส.นันธิชา คำประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดสันตะยาราม 26 เม.ย. 64
122 นายภูริพัฒน โสภาภรณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 26 เม.ย. 64
121 ด.ญ.รัตติกาล ไทยประยูร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย 26 เม.ย. 64
120 นายภัททากร เพียสีนุย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 26 เม.ย. 64
119 นายชัดเจน กองม่วง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 26 เม.ย. 64
118 นายนิติพงศ์ คำมานพ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนาในพระราชูถัมภ์ฯ 25 เม.ย. 64
117 นายรังสิภูมิ สุขทวี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 25 เม.ย. 64
116 น.ส.วีนัส ลิ้มเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 25 เม.ย. 64
115 ด.ญ.วนิดา คงบุญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดธรรมปัญญา 25 เม.ย. 64
114 นายวิทวัส สุรเสน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
113 น.ส.วรรณวิษา พลอยพันเเสง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
112 น.ส.สาธนี ทับทิมทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 25 เม.ย. 64
111 นายณัฐภัทร พูลเขต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 25 เม.ย. 64
110 น.ส.พรรณรัมภา เกิดเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
109 น.ส.ปิยะฉัตร เลยดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
108 ด.ช.ศุภโชค น้อยสุวรรณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP สารสาส์นบางบอน 25 เม.ย. 64
107 น.ส.ณัฎฐณิชา ผดุงเทศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 25 เม.ย. 64
106 น.ส.ปุญญารัศมิ์ อังกูรบริบูรณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน มาลาสวรรค์พิทยา 25 เม.ย. 64
105 น.ส.วิยดา โพธิ์แดน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 25 เม.ย. 64
104 น.ส.ญาตาวี ขวัญสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
103 นายณัฏฐกรณ์ สันติผลธรรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มาลาสวรรค์พิทยา 24 เม.ย. 64
102 น.ส.สุภาพร นาชัยฤทธิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านแหลมหิน 24 เม.ย. 64
101 นายธนชาต เพ็ชระ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล1วัดศรีเมือง 24 เม.ย. 64
100 นายณัฐกรณ์ คำแสง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
99 นายวุฒิชัย แหยมถัน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
98 นายกฤติพงษ์ เอี่ยมเทียน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
97 นายพศิน ตระกูลวารี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 24 เม.ย. 64
96 น.ส.อรัณญรัตน์ อินทรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
95 นายชัยชนะ อิ่มพันธุ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
94 นายเด่นดนัย ครองยุติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
93 น.ส.วาสนา โยธา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปราจีนกัลยาณี 24 เม.ย. 64
92 นายบุลากร อินวังตูม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
91 นายณรงค์ฤทธิ์ แซ่แต้ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
90 นายณัฐชนน วงเวียน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
89 น.ส.นฤนาถ ชูบาล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา องครักษ์ 24 เม.ย. 64
88 น.ส.เขมจิรา บุญเงิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หันคาพิทยาคม 24 เม.ย. 64
87 น.ส.ปภัชญา ธนาวัชรชัยกร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
86 นายชนินทร์ โฉมยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
85 นายณัฐวุฒิ หมั่นเขตรกิจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชาณุสรณ์ 24 เม.ย. 64
84 นายคมกฤช เสียงประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรจุฬา 24 เม.ย. 64
83 นายสืบสกุล วงษ์ดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
82 น.ส.ดลพร กอบอาษา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
81 น.ส.พิมพกานต์ พูลหวัง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
80 น.ส.ณัฐวรรณ บุญเรือง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุวรรณประสิทธิ์ 24 เม.ย. 64
79 ด.ญ.ศิริพร ลาที ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วรราชาทินัดดามาตุวิทยา 24 เม.ย. 64
78 นายสุริยะ เจริญชัยวัฒนกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
77 น.ส.ประภัสสร หมั่นงาน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ องครักษ์ 24 เม.ย. 64
76 ด.ญ.ศลิษา หมอม้า ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
75 นายศรชัย ยังประโยชน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล1วัดศรีเมือง 24 เม.ย. 64
74 นายสิรภพ จันทร์อนันต์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
73 นายชโนดม จันทร์สว่าง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านบุ่งเข้ 24 เม.ย. 64
72 น.ส.นันทกา พูลสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดธรรมปัญญา 24 เม.ย. 64
71 นายนนทิวรรธน์ สุขเต็มดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราช 24 เม.ย. 64
70 นายภูผา ศรีอาวุธ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 24 เม.ย. 64
69 นายฐิติกร วังเวชช์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
68 ด.ช.คฑาวุธ ธรรมมา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา 24 เม.ย. 64
67 ด.ญ.ปุณยวีร์ ศรีรุ้ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
66 น.ส.ศิรินันท์ คงเวียง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
65 น.ส.พรหมพร ร่วมสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ธีรธาดา 24 เม.ย. 64
64 ด.ญ.กันต์กนิษฐ์ ช่างไม้ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
63 นายหงสรถ เพียรพิทักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
62 ด.ช.ณัฐพงษ์ แซ่เจียม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 24 เม.ย. 64
61 น.ส.บุตรศรินทร์ โกศลจิตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 24 เม.ย. 64
60 น.ส.ภัทราภรณ์ ชาวัน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสันตยาราม 24 เม.ย. 64
59 นายภัคพงศ์ นาคะวิโรนจ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
58 น.ส.พัชทรธิดา พินพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดสันตยาราม 24 เม.ย. 64
57 นายอภิสิทธิ์ ลูกอินทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
56 น.ส.ปนัดดา พุ่มขจร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดหนองรี 24 เม.ย. 64
55 น.ส.ศิริรัตน์ มะลิ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม​ 24 เม.ย. 64
54 นายธวัชชัย ใจทัศน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 24 เม.ย. 64
53 น.ส.วิราศิณี สุมะนะ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
52 น.ส.สุรัญชิดา พงษ์ปฏิเมศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา ปิยชาติพัฒนา 24 เม.ย. 64
51 น.ส.เเสงดาว จันทร์สะหา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาริกา 24 เม.ย. 64
50 น.ส.โยษิตา ละออง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ จอมสุรางค์อุปถัมภ์ 24 เม.ย. 64
49 นายวชิรวิชญ์ ร่าเริง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
48 ด.ช.รพีพัฒน์ เรียงวงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ องครักษ์ 24 เม.ย. 64
47 ด.ญ.จิรภัทร สีหาโม่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ 24 เม.ย. 64
46 นายรณภูมิ ทองสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
45 น.ส.ภัทธิรา ยวงสะอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
44 ด.ญ.เบญญาภา นิจพัฒน์​ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ หาดใหญ่​วิทยาลัยสมบูรณ์​กุลกัน 24 เม.ย. 64
43 น.ส.ไปรยา วงศ์พยัคฆ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 24 เม.ย. 64
42 นายเงินตรา ทะนะปาน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เวียงเจดีย์วิทยา 24 เม.ย. 64
41 น.ส.ญาณิศา รักพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64
40 นายพงศกรณ์ สมรักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 24 เม.ย. 64
39 นายฉัตรมงคล แก้วก่า ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา บ้านดงวิทยาคาร 24 เม.ย. 64
38 น.ส.พรญาณี รอบคอบ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 24 เม.ย. 64